Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Schipper Intern Transport b.v. die goederen en/of diensten aanbiedt en levert;

Afnemer: de wederpartij van Leverancier.

1.2 Deze Voorwaarden gelden voor overeenkomsten – met in begrip van de handelingen voor het tot stand brengen van de overeenkomsten – voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten.

1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voor zover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval met het oog waarop de afwijking is overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen; informatiemateriaal

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door Afnemer van een aanbieding van Leverancier de Leverancier bevoegd is de aanbieding binnen vier volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.

Artikel 3 Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom.

3.1 Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.

3.3 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra kosten, die voor Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer.

3.4 Het risico voor een door Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Leverancier en Afnemer geldende tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.

3.5 Ook indien Leverancier zich tot het verschaffen van eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks de aflevering de eigendom van de zaak bij Leverancier, totdat Leverancier van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en diensten en wegens het tekort schieten in de voldoening van hetgeen Afnemer deswege aan Leverancier verschuldigd is. Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Leverancier bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Afnemer tot zich te nemen. Leverancier is niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen Leverancier nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Leverancier in het economisch verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

Artikel 4 Garantie

De leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van gebreken .Deze garantie geld gedurende een periode van een maand na levering tenzij anders vermeld op de factuur .

Deze garantie geld niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik .Betreft het geleverde een zaak die door derden is geproduceerd dan is de garantie beperkt tot de garantie welke de producent verstrekt

Artikel 5 Prijs; aanpassing van prijs

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval Leverancier voor het transport van zaken zorg draagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Leverancier apart volledig in rekening brengen.

5.2 Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen, althans voor zover die kosten te samen meer bedragen dan 0,5% van de overeengekomen prijs.

5.3 Indien tussen Leverancier en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

Artikel 6 Betaling

6.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen twee weken na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

6.2 Tenzij Leverancier uitdrukkelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.

6.3 Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Leverancier, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:

a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;

b. vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit – naar keuze van Leverancier – de wettelijke rente dan wel een rente van “X”% per jaar over het niet tijdig betaalde bedrag, waarbij “X” staat voor het gemiddelde van de EURIBOR (European Interbank Offered Rates)- percentages, die gedurende de periode van nalatigheid in betaling voor één maanddeposito’s per de eerste van iedere maand, hebben gegolden, plus 2.5%. De rente wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan Leverancier verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente. Bovendien worden bij de berekening van de in het nieuwe jaar verschuldigde rente de EURIBORpercentages uit het voorgaande jaar niet meer in aanmerking genomen;

c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Leverancier opvordert.

6.4 Indien Leverancier reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn betalingsverplichting – waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, surseance van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is opeisbaar en is Leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel – naar genoegen van Leverancier – zekerheid voor de betaling is ontvangen. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Leverancier bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

6.5 Alle door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier zolang ze niet volledig zijn betaald.De leverancier heeft het recht de geleverde zaken die niet zijn betaald terug te halen en daartoe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import – export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen; een en ander voor zover aan Leverancier met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.

7.2 Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Leverancier bijzonder bezwaarlijk wordt, en de daartegen overstaande, nog niet nagekomen verplichtingen opgeschort. Zodra buiten iedere twijfel is dat de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst, voor zover door overmacht getroffen, door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden. Voor zover Afnemer ter zake van de ontbonden overeenkomst of het ontbonden gedeelte daarvan reeds betalingen heeft gedaan, ontvangt hij het door hem betaalde van Leverancier terug.

Artikel 8 Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

8.1 Indien Leverancier zaken levert, draagt Leverancier voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

8.2 Indien en voor zover Leverancier voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende:

a. Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om Leverancier de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zo nodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.

b. Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door Leverancier bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Leverancier worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond – metsel – fundatie – timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met Leverancier en verschaft hem alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.

c. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de ter zake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.

Artikel 9 Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; servicebeurten

9.1 Leverancier levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften – met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid – die ten tijde van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland van kracht zijn. Raakt Leverancier na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Leverancier dat aan Afnemer. In onderling overleg vindt, aanpassing van de door Leverancier te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Leverancier uit de aanpassing voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

9.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

9.3 Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken, die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen tien (10) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

9.4 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 9.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 9.3 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen een maand na de aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog aan het licht treden en binnen vijf (5) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze – herstel of vervanging. Voor zover hierna in 9.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Leverancier.

9.5 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

a. Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.

b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.

c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.

d. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Leverancier.

e. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Leverancier van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Leverancier door derden heeft doen uitvoeren, dan – onverminderd het in 10.3 bepaalde – geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.

f. Afnemer heeft geen recht jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of van gebruik niet overeenkomstig de bestemming.

g. Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.

h. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.

9.6 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Leverancier onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Leverancier niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Leverancier en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

9.7 Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Leverancier een plicht tot ongedaan maken heeft, kan – buiten het in 9.6 genoemde geval – pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.

Artikel 11 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

9.8 De leverancier heeft ten aller tijde het eindoordeel

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor schade

10.1 Leverancier is aansprakelijk voor de schade die de Afnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming.

a. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn

b. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt  een (1) maand na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Leverancier is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen een (1) maand nadat schade aan het licht is getreden, ter zake geen rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.

c. Indien Leverancier door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens ook in de verhouding tot Afnemer op enigerlei wijze aan Leverancier is toe te rekenen, vrijwaart Afnemer Leverancier tegen de aanspraken van de derde, voor zover Leverancier aan de derde meer schadevergoeding moet uitbetalen dan hij aan Afnemer zou moeten uitbetalen, indien Afnemer Leverancier voor zijn eigen schade zou hebben aangesproken.

d. Indien Afnemer Leverancier op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.

e. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van Leverancier.

f. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.

Opzichtschade waaronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

Schade aan milieu die tijdens werkzaamheden kan worden toegebracht, bv. lekkage,vrijkomen van andere vloeistoffen of gassen.

Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

10.2 Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Leverancier, daaronder begrepen alle aanspraken van derden wegens onder andere productaansprakelijkheid als gevolg ven een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Leverancier geleverde producten en/of materialen.

10.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten . Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak de bij de afnemer in rekening gebrachte vergoeding , met een maximum van vijfhonderd euro.de aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot een bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van de leverancier word uitgekeerd.

Artikel 11 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

11.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer is het Nederlandse materiële recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, blijft buiten toepassing.

11.2 Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Leverancier zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen Leverancier en Afnemer over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost. Leverancier blijft echter bevoegd Afnemer ook in rechte aan te spreken – naar keuze van Leverancier – bij de rechter in wiens ressort de hoofdvestiging van Afnemer dan wel die nevenvestiging van Afnemer, die nauw bij het geschil is betrokken, is gelegen.